Návštěvní řád

Pro zajištění bezpečnosti a pohodlí po dobu návštěvy ČD Muzea platí následující opatření.

1. K příchodu a odchodu smí návštěvník ČD Muzea použít jen povolené přístupové cesty od veřejné komunikace směr Krušovice přes chráněný železniční přejezd u stavědla. Pokud jsou na přejezdu spuštěné závory, je povinen vyčkat jejich zvednutí. Obcházení závor nebo pohyb mezi spuštěnými závorami a kolejemi je přísně zakázán. Při pohybu v blízkosti staničních kolejí musí dbát zvýšené opatrnosti.

2. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu ČD Muzea se návštěvník zavazuje respektovat a dodržovat tento Návštěvní řád, a to po celou dobu pobytu v areálu ČD Muzea.

3. Při pobytu v areálu ČD Muzea je každý návštěvník povinen počínat si tak, aby nedošlo k poranění nebo úrazu, příp. ke vzniku jiné škody či újmy návštěvníků ČD Muzea.

4. V prostorách ČD Muzea se smí návštěvník pohybovat jen po vyznačených cestách a samostatně smí vstupovat pouze do vyhrazených prostor. Při přecházení kolejí musí dbát zvýšené pozornosti a nestoupat na hlavy kolejnic.

5. V průběhu otevírací doby ČD Muzea může v areálu docházet k pohybu kolejových nebo silničních vozidel. Návštěvníci ČD Muzea musí uposlechnout pokynů osob, které řídí pohyb vozidel v areálu. Je zakázáno vstupovat do kolejí v době, kdy se na nich pohybují vozidla.

6. Vstup do ČD Muzea a pobyt v jeho areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Za děti a další osoby, které nenabyly plné svéprávnosti, vždy a za všech okolností odpovídají jejich rodiče, případně odpovědný zástupce nebo doprovázející osoba, kteří jsou povinni nad dětmi a uvedenými dalšími osobami vykonávat po celou dobu jejich přítomnosti v areálu ČD Muzea náležitý dohled.

Rodiče, případně odpovědný zástupce či doprovázející osoba jsou rovněž povinni při vstupu do areálu ČD Muzea seznámit s obsahem tohoto Návštěvního řádu děti a další osoby, způsobem přiměřeným jejich věku a schopnostem. Při skupinových návštěvách nese odpovědnost vedoucí skupiny, např. učitel nebo vychovatel.

7. Návštěvníci jsou povinni dbát opatrnosti a bezpečnosti své i dalších osob při pobytu a pohybu v blízkosti exponátů, včetně provozu parních lokomotiv normálního i úzkého rozchodu a jízdy na místním úzkorozchodném okruhu. Při provozu parních lokomotiv odlétají nečistoty a jiskry, které mohou ulpět na oděvu. Tento jev je nevyhnutelně spojený s fungováním parních strojů a návštěvníci jsou povinni udržovat od strojů dostatečnou vzdálenost. Pro jízdu na místním úzkorozchodném okruhu musí být návštěvníci oblečeni adekvátně riziku případného ušpinění. Provozovatel ČD Muzea neodpovídá za znečištění či poškození oděvu v areálu ČD Muzea v důsledku neopatrnosti návštěvníků či nedodržení tohoto Návštěvního řádu.

8. Všichni návštěvníci ČD Muzea se zavazují při pohybu v areálu řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců ČD Muzea.

9. Návštěvníci ČD Muzea se zavazují chovat se zodpovědně, slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali a neomezovali ostatní ani sebe.

10. V případě vstupu se zvířaty musí návštěvník minimalizovat nebezpečí zranění ostatních návštěvníků. Volný pohyb zvířat po areálu je zakázán. Pes musí mít pevný náhubek po celou dobu pobytu v areálu ČD Muzea. Držitel zvířete je odpovědný za vzniklá poranění zvířat nebo osob a za úklid exkrementů zvířat.

11. V ČD Muzeu je zakázáno jakkoliv poškozovat či znečisťovat areál, exponáty, zařízení či vybavení. V celém areálu ČD Muzea je přísně zakázána manipulace se zařízeními a ovladači exponátů a zabezpečovacího zařízení. Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat zákaz lezení po vozidlech nebo objektech v areálu ČD Muzea. Rovněž je zakázáno vstupovat na ochozy, stupačky, žebříky nebo jiné části vozidel nebo budov. Kromě nebezpečí zašpinění, pádu či úrazu návštěvníka, hrozí poškození exponátů.

12. V areálu ČD Muzea se zakazuje konzumace omamných, toxických a psychotropních látek a vlastního alkoholu a tyto látky i vlastní alkohol je zakázáno do areálu vnášet. V celém areálu je zákaz kouření.

13. V areálu ČD Muzea se rovněž návštěvníkům zakazuje rozdělávání ohně i manipulace s ním.

14. Do areálu ČD Muzea je zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty či látky (např. pyrotechniku, zbraně a jiné předměty, které mohou být jako zbraně použity, hořlavé či jinak nebezpečné chemikálie apod.).

15. Do areálu ČD Muzea je zakázán vstup s jízdními koly, koloběžkami, skateboardy, kolečkovými bruslemi a vozidly SEGWAY; dětská odrážedla jsou povolena za důsledného dozoru rodičů a odpovědných zástupců. Jízdní kola lze uzamknout na vyhrazených místech u vstupu do areálu ČD Muzea.

16. V případě vzniku úrazu či jakéhokoliv poranění je nutné se bez zbytečného prodlení obrátit na průvodce, příp. na pokladní ČD Muzea. Obdobně je nutné postupovat v případě požáru, rozkrádání nebo poškozování exponátů.

17. Po dobu pobytu v areálu ČD Muzea je nutné dodržovat čistotu, neházet odpadky na zem, ale do připravených košů či kontejnerů.

18. K dispozici jsou návštěvníkům bezplatné toalety a umývárny. Vykonávat osobní potřeby mimo tyto prostory je přísně zakázáno.

19. V případě, že bude zjištěno porušení resp. nedodržení tohoto Návštěvního řádu osobou či osobami, jsou zaměstnanci ČD Muzea oprávněni takovou osobu či osoby z areálu vykázat s tím, že v takovém případě dotčená osoba či osoby nemají právo na vrácení zaplaceného vstupného.

20. Při prohlídce ČD Muzea s průvodcem, který může umožnit vstup i do prostor, které jsou návštěvníkům běžně nepřístupné, musí návštěvníci ve skupině respektovat pokyny průvodce.

21. Návštěvník dbá, aby se zejména děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od točny a od prohlížecích kanálů v prostoru kolejiště, haly oprav a rotundy.

22. Filmování a fotografování pro komerční využití je v celém areálu ČD Muzea zakázáno. Výjimky povoluje vedení CHV Lužná u Rakovníka.

23. Provozovatel ČD Muzea nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto Návštěvního řádu.

24. Provozovatel ČD Muzea neodpovídá za případnou ztrátu, odcizení ani za poškození věcí či předmětů odložených nebo do areálu vnesených návštěvníky, a to ani z části.

25. Venkovní prostory celého areálu ČD Muzea jsou monitorovány kamerovým systémem s cílem minimalizovat poškození exponátů nebo budov vandaly.

26. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu ČD Muzea je možné pouze se souhlasem vedení CHV Lužná u Rakovníka.

Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. června 2018.
Schválil vrchní přednosta DHV Lužná u Rakovníka pod č. j. 51/2018-DHV ze dne 29. 5. 2018.