O knihovně

KNIHOVNA ČD JE OD 4. KVĚTNA 2021 ZNOVU OTEVŘENA.

Prosíme o dodržení protiepidemických opatření.

Knihovna ČD v Kralupech nad Vltavou soustřeďuje a nabízí široké veřejnosti více než 120 tisíc českých a zahraničních svazků knih a ročníků časopisů s dopravní, především však s železniční tematikou k prezenčnímu studiu. Z toho knihy a časopisy mladší padesáti let i k absenční výpůjčce.

Zrod knihovny, tedy s hlavičkou „Úřední“, je pevně spojen se vznikem ministerstva železnic, jehož byla knihovna součástí od roku 1919. Dnešní knihovna Českých drah je tak jen o pár měsíců mladší než Československá republika. V prvních dvou letech „úřední knihovna, čítárna a archiv“ spadaly pod Presidium MŽ. V těchto časech měla knihovna pouze dva zaměstnance. Jedním z nich byl i Václav Keller, autor řady knih s železniční tematikou.

Základy fondů knihovny byly pořízeny z nákupů a darů především ze stavů zrušených knihoven soukromých drážních společností. Knihovna, tehdy veřejnosti nepřístupná, sloužila v první řadě potřebám úředníků ministerstva železnic a ředitelství státních drah a soustřeďovala díla ze všech vědních oborů. Informovala o obsahu odborných časopisů domácích i zahraničních, denního i regionálního tisku, obstarávala agendu pro tiskové oddělení a odsouhlasovala návrhy ředitelství o koupi knih a periodik. Roku 1920, kdy po spisové rozluce začaly z Vídně proudit do Čech archiválie, byl původní archiv z knihovny vyčleněn a roku 1923 zřízen Československý archiv železniční.

V roce desetiletého výročí vzniku státních drah na československém území čítala knihovna kolem 23 000 svazků. Pro představu knihovna v průběhu dvacátých let odebírala na 207 odborných a úředních periodik a ročně vykazovala několik tisíc výpůjček. Později se knihovna usídlila na známé železniční adrese Dlážděná 5 v Praze (dříve palác České severní dráhy) a čítala pět zaměstnanců pod vedením ředitele Kellnera. V posledním roce první republiky se počet zaměstnanců zdvojnásobil. Další stěhování směřovalo do nové budovy ministerstva železnic na Petrském nábřeží (dnes nábřeží Ludvíka Svobody).

Od roku 1957 se knihovna, stále neveřejná, započala zpřístupňovat studentům i zájemcům mimo resort dopravy. Na počátku šedesátých let se knihovna opět přestěhovala na téměř půl století na adresu Praha, Hybernská 5. Až roku 2007 změnila své místo a přesunula se na Nákladové nádraží Žižkov. Konečně, v roce 2017, došlo k poslednímu velkému stěhování do modernizovaného objektu ČD v bývalém lokomotivním depu v Kralupech nad Vltavou, kde knihovnu můžete v současnosti navštívit.