Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu Knihovny ČD

Výpůjční právo: pravidla a podmínky

 1. Ústřední technická knihovna půjčuje bezplatně absenčně přednostně zaměstnancům Českých drah a dceřiných společností ČD.
 2. V zásadě se půjčuje jednomu čtenáři pouze 5 svazků najednou nebo ve stejné výpůjční době, nepočítaje v to publikace trvale přidělené jako služební pomůcky.
 3. Publikace se půjčují pouze zkatalogizované, tj. knihovnicky úplně zpracované a pokud možno jen vázané.
 4. Půjčování publikací:
  1. mimo místnosti knihovny a studovny:
   • mladší než 50 let
   • knihy a vázané ročníky časopisů se půjčují zpravidla na 4 týdny
   • nevázané ročníky časopisů na 2 týdny
   • časopisy běžného roku zpravidla na 1 týden
  2. pouze v místnosti knihovny:
   • publikace i starší než 50 let
   • zvláště cenné publikace a vzácná díla, která jsou pouze v jednom exempláři a jejichž získání při eventuální ztrátě je spojeno s velkými obtížemi nebo je vůbec nemožné
   • všechny knihy a atlasy z příruční knihovny ve studovně
   • nejnovější čísla časopisů vyložená ve studovně
 5. Výpůjční doba může být i bez uvedených důvodů zkrácena nebo naopak ve zvlášť odůvodněných případech na žádost čtenáře prodloužena, ovšem jen tehdy, není-li publikace v průběhu výpůjční doby žádána jiným zájemcem.
 6. Literaturu, která je půjčena jinému čtenáři, je možno si rezervovat prostřednictvím elektronického katalogu nebo na e-mailové adrese knihovna@gr.cd.cz. Jakmile se publikace vrátí, uvědomí knihovna zájemce, že si ji může vyzvednout do 14 dnů od odeslání oznámení o rezervaci.
 7. Vypůjčovatel odevzdá na každý vypůjčený svazek nebo dílo vyplněnou výpůjční stvrzenku s vlastnoručním podpisem. Tím stvrzuje nejen převzetí publikace, ale zaručuje se i za její včasné vrácení v takovém stavu, v jakém ji převzal.
 8. Vypůjčovatel je povinen vrátit vypůjčenou literaturu ve stanovené době a v neporušeném stavu. Za poškozenou nebo ztracenou publikaci nebo její část je vypůjčovatel povinen opatřit jako náhradu úplný a zachovalý výtisk, příp. zajistit fotokopii.
 9. Publikace se půjčují jen pro potřebu přímého vypůjčovatele; půjčování knih dalším osobám není dovoleno. Půjčí-li někdo knihu dále, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost, protože ručí za knihu od převzetí do vrácení.
 10. Neodevzdá-li vypůjčovatel publikaci po uplynutí výpůjční lhůty, je písemně upomenut. Nevrátí-li reklamovanou publikaci nebo nepožádá-li odůvodněně o prodloužení výpůjčky ani po 3 upomínkách, předá knihovna případ právnímu zástupci. Vypůjčovatel platí náklady na upomínky a případně i další vzniklé náklady.
 11. Před ukončením pracovního poměru (týká se zaměstnanců GŘ ČD a dceřiných společností), je zaměstnanec povinen vrátit všechny publikace, tedy i ty trvale přidělené.

Studovna a příruční knihovna

 1. Studovna, připojená ke knihovně a vybavená příruční knihovnou a čítárnou časopisů, přístupem na elektronický katalog, do databáze TRIS a edic EU, je k dispozici ve stanovených výpůjčních hodinách každému čtenáři bezplatně.
 2. Čtenář má právo vypůjčit si kteroukoli publikaci knihovny ke studiu ve studovně. Knihy zařazené v příruční knihovně a vystavené časopisy si čtenář vybírá sám a je povinen vrátit je na původní místo.
 3. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku ÚTKD k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných ÚTKD. Získané informace slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 4. Návštěvník nebo uživatel knihovny, který i přes několikeré upozornění přestupuje výpůjční řád nebo porušuje základní pravidla slušného chování, zejména pokud jde o zachovávání klidu nebo poškozování knihovního majetku, může být správou knihovny požádán, aby knihovnu opustil, a to buď dočasně, nebo i trvale.